TEATED

Head külastajad!

 

Külastusaeg perioodil 01.06-30.06.20 on ajavahemikus 09:00-16:00.

Külastajatena on lubatud lähikontaktsed, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud. Palume antud fakti tõendada külastajal enne külastust Terviseameti poolt koostatud tervisedeklaratsiooniga.


Kõikidel külalistel, kel vähegi võimalik palume kokkusaamine korraldada meie õuealal. Siseruumides palume külastada vaid neid lähedasi, kel ei ole tervislikel põhjustel võimalik õues viibida. Külastamisel peab kandma kirurgilist kaitsemaski. Juhul kui Teil endal kaitsemaski kaasas ei ole, siis seda on võimalik paluda meie vastuvõtulauast.


Palume kindlasti pidada kinni käte-ja hingamisteede hügieenist. Desinfitseerimisvahendid leiate hooldekodusse sisenemisel ja väljumisel, lisaks on paigaldatud lisapudel õuealal olevale katusega istumisalale.

 

Lähedase külastamisel palume külastusaega hoida maksimaalselt 15-30 minutit.

 

Külastamise palume eelnevalt registreerida telefoni 56204551 või e-kirja teel. Tervisedeklaratsiooni edastame külastaja e-mailile (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).



Samuti on lubatud pakkide saatmine!

 

Tänades

Hageri Hooldekodu juhtkond